Stadgar

MÖRNS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

Bildat 3 maj 1915

Antagna vid årsmöte 2018-03-21

 • Namn

Mjörns Motorbåtssällskap är en sammanslutning för motorbåtsintresserade
medlemmar.

 

 • Ändamål

  Sällskapets ändamål är:
 • att främja motorbåtsverksamheten i sjön Mjörn och i Säveån,
 • att på olika sätt verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet,
 • att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer samt
 • att dels genom eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor.

 

 • Medlemskap

Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd årsavgift.

Medlem äger tillträde till sällskapets anläggningar på Jönsholmen och vid MMS båtvarv.

Till hedersmedlem utser årsmöte, på styrelsens förslag, den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat sällskapet. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att dess anseende äventyras, som motverkar sällskapets syften, som skadar sällskapets
intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.                                                                                    

Till möte, som skall avgöra i föregående stycke angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

Uteslutningen av i denna punkt nämnt slag rapporteras till båtförbundet. Medlem som uteslutits av sällskapet och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.

 • Beslutande organ
  Sällskapets beslutande organ är:
 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse
 • Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 • Avgifter

Vid årsmöte beslutas årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.

Övriga avgifter beslutas av styrelsen.

 • Årsmöte

Årsmöte avhålls årligen före april månads utgång. Tid och plasts för årsmötet meddelas senast två veckor före mötesdagen.
Förslag och motioner som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.
Årsmötets dagordning skall uppta:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift m.m.
 10. Inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår
 11. Motioner till årsmötet
 12. Val av ordförande
 13. Val av tre styrelsesuppleanter
 14. Val av en revisor
 15. Val av en revisorsuppleant
 16. Val av övriga funktionärer
 17. Val av valberedning om tre personer, varav en samman- kallande, samt en suppleant.
 18. Rapporter
 19. Avslutning
 • Röstning

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej. Vid förfall för medlem får dock rösträtt utövas av annan myndig familjemedlem.

Alla val skall ske genom öppen omröstning såvida ej sluten röstning
särskilt påfordras. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Övriga frågor avgörs också genom öppen omröstning varvid, om rösterna utfaller lika, ordförandens röst fäller utslaget.
För rösträtt vid beslut som gäller det gångna verksamhetsåret krävs att årsavgift erlagts under samma år.

 • Extra möte

Extra möte hålls när styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/10 av sällskapets medlemmar gör framställning därom.
Kallelse till extra möte meddelas senast två veckor för mötets hållande.
I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.

 • 10 Styrelse

Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
att representera sällskapet
att vara sällskapets verkställande organ
att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport samt förslag till inkomst- och utgiftsstat.
att förvalta sällskapets medel och ansvara för dess ekonomi
att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter.

Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

 • ordförande

. samt sex ledamöter

Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år enligt följande system:

 .  Jämna år tre ledamöter
 .  Ojämna år tre ledamöter.

 Styrelsesuppleanter väljs alltid för ett år.

Styrelsen utser inom sig styrelseledamöters uppdrag såsom vice ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen (Konstitueringsmöte)

 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som består av högst tre ledamöter.

Inom styrelsen (inkl. suppleanter) utses en ansvarig för fördelning av bryggplatser.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga är kallade och minst fyra ledamöter är närvarande.

Suppleanter meddelas om styrelsen sammanträden och äger närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgångne.

 • 11 Revision

Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer valda på två år med växelvis avgång. En revisorssuppleant väljs för ett år.
Kassören skall överlämna de för revisionen erforderliga handlingarna till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 • 12 Valberedning

Valberedning består av tre ledamöter varav en sammankallande. Ledamöterna väljs för två år enligt följande system:
Sammankallande, ojämna år, övriga ledamöter jämna år.
Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa sällskapets verksamhet under tiden fram till nästa årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.

Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 • 13 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

 • 14 Stadgeändring

För ändring av sällskapets stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall i kallelsen anges att förslag till stadgeändring föreligger.

 • 15 Anslutning till Riksorganisation

Sällskapet skall vara anslutet till riksorganisation och regionalt båtförbund.

 • 16 Sällskapets upplösning

Beslut om sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
I kallelsen till dessa skall anges att förslag som sällskapets upplösning föreligger.

I händelse av sällskapets upplösning skall dess tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagnar fritidsbåtverksamheten på orten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.