Nyckelregler

Nyckel & skalskyddspolicy

Denna policy är antagen av styrelsen den 2019-04-17 och reviderad 2019-05-13

Nycklar

Medlemmar i föreningen har rätt att mot fastställd avgift få ut nyckel.
Anställd personal har rätt att få ut nyckel utan avgift, denna ska återlämnas vid anställningens upphörande.

Uppdatering av nycklar

Nycklar behöver uppdateras en gång om året (1 maj) i föreningens nyckeluppdaterare som är placerad utanför kansliet.
Nycklar som ej uppdateras slutar att fungera efter detta datum tills dem har blivit uppdaterade.

Spärrning av nycklar

Nycklar kan spärras om medlem har obetalda avgifter till klubben eller vid missbruk, misstanke om missbruk av föreningens lokaler.

Vinterlås

Jönsholmen

Mellan stängning och öppning av Jönsholmen är storstugan, lillstugan och gamla bastun låsta för medlemmar.

Bommen på varvet

Mellan 20 september och 1 maj så är bommen på varvet låst för medlemmar.
Detta för att förhindra stöld.

Behörigheter

Följande funktioner i föreningen har rätt att få ut behörighet på sin nyckel enligt nedan.

Ordförande:

Behörighet: Tillgång till föreningens samtliga utrymmen.

Motivering: Ordförandens roll är att leda styrelsen samt att ansvarar för att de beslut som fattas blir utförda. Därför behövs tillgång till föreningens samtliga utrymmen.

Vice Ordförande:

Behörighet: Tillgång till Föreningens samtliga utrymmen.

Motivering: Vice ordförande tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Därför behövs tillgång till föreningens samtliga utrymmen.

Sekreterare:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Sekreterare behöver ej högre behörighet för att utföra sitt uppdrag

Kassör:

Behörighet: Tillgång till kansli.

Motivering: Kassören har hand om föreningens bokföring därför behövs tillgång till kansli.

Ledamot:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Ledamot behöver ej högre behörighet för att utföra sitt uppdrag.

Suppleant:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Suppleant behöver ej högre behörighet för att utföra sitt uppdrag.

Vaktansvarig:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Vaktansvarig behöver ej högre behörighet för att utföra sitt uppdrag.

Biträdande vaktansvarig:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Biträdande vaktansvarig behöver ej högre behörighet för att utföra sitt uppdrag.

Hamnkapten:

Behörighet: AH-Nyckel och kansli

Motivering: Hamnkaptenen leder och fördelar arbetet i hamnen därför behövs till gång till föreningens utrustning och utrymmen.

Vice Hamnkapten:

Behörighet: AH-Nyckel och kansli

Motivering: Vice hamnkaptenen tar över hamnkaptenensrollen när hamnkaptenen fått förhinder eller inte kan deltaga.

Bryggplatsansvarig:

Behörighet: Tillgång till kansli.

Motivering: Bryggplatsansvarig ansvarar över fördelning av bryggor och administrerar detta, därför behövs till gång till kansli.

Biträdande Bryggplatsansvarig:

Behörighet: Tillgång till kansli.

Motivering: Biträdande Bryggplatsansvarig tar över bryggplatsansvarigrollen när bryggplatsansvarig fått förhinder eller inte kan deltaga.

 

Sjömärkesansvarig:

Behörighet: AH-Nyckel

Behöver tillgång till verktyg nycklar till sjömärkescontainer och Albertina.

Biträdande sjömärkesansvarig:

Behörighet: AH-Nyckel

Motivering: Biträdande sjömärkesansvarig tar över sjömärkesansvarigrollen när sjömärkesansvarig fått förhinder eller inte kan deltaga.

Öfogde:

Behörighet: AH-Nyckel

Motivering: Öfogden leder och fördelar arbetet på jönsholmen därför behövs till gång till föreningens utrustning och utrymmen.

Biträdande öfogde:

Behörighet: AH-Nyckel

Motivering: Biträdande öfogde tar över öfogderollen när öfogden fått förhinder eller inte kan deltaga.

IT-Ansvarig:

Behörighet: Tillgång till kansli.

Motivering: IT-Ansvarig sköter drift och underhåll av föreningens IT-System därför behövs tillgång till kansli där föreningens utrustning finns.

Kranförare:

Behörighet: kranskjul, tvättskjul, bommar och båthus

Motivering: Kranförare behöver tillgång till kranskjul, tvättskjul och båthus samt tillgång till föreningens verktyg.

Traktorförare:

Behörighet: kranskjul, tvättskjul, bommar och båthus

Motivering: Traktorförare behöver tillgång till kranskjul, tvättskjul och båthus samt tillgång till föreningens verktyg.

Festkommitté:

Behörighet: Festlokal

Motivering: Festkommittén behöver tillgång till festlokalen för förberedelser etc. samt intilliggande förråd.

Hamnkommitté:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Behov av högre behörighet kan föreligga men arbeten ska samordnas med ”Hamnkapten” och ”Vice hamnkapten” som löser tillträde till berörda utrymmen.

 

Ledare för ungdomsgruppen:

Behörighet: kranskjul, tvättskjul, bommar och båthus

Motivering: Ledare för ungdomsgruppen behöver tillgång till kranskjul, tvättskjul, festlokal och båthus samt tillgång till föreningens verktyg.

Revisorer:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Revisorer behöver ej högre behörighet

Valberedning:

Behörighet: Medlemsnyckel

Motivering: Valberedning behöver ej högre behörighet

Anställd Vaktmästare:

Behörighet: Tillgång till föreningens samtliga utrymmen utom kansli.

Motivering: Behöver tillgång till föreningen utrymmen och verktyg för att utföra sitt jobb.

Anställd Kansli:

Behörighet: Tillgång till kansli och övriga utrymmen på varvet.

Motivering: Behöver tillgång till kansli och övriga utrymmen på varvet för att utföra sitt jobb.

Nyckelansvarig:

Behörighet: Alla utrymmen

Motivering: Behöver till gång att kunna hantera alla lås samt till gång till kansli.

Biträdande nyckelansvarig:

Behörighet: Alla utrymmen

Motivering: Biträdande nyckelansvarig tar över nyckelansvarsrollen när nyckelansvarig fått förhinder eller inte kan deltaga.

Medlem:

Behörighet: Tillgång till publika utrymmen på varvet och Jönsholmen.

Motivering: Medlem utan särskilt uppdrag inom föreningen behöver ej högre behörighet.

Båthus innehavare:

Behörighet: Båthus nyckel till respektive båthus

Motivering: Båthus innehavare behöver nyckel för att komma åt sin båt.

 

Övriga behörigheter

Tillfällig behörighet

Tillfällig behörighet kan tilldelas till förtroendevalda, medlemmar och entreprenörer för utförande av specifikt uppdrag.

Tillfällig behörighet är max 60 dagar. (Längre behörighet prövas av styrelsen se nästa punkt)

Ordförande, hamnkapten, öfogde och nyckelansvarig har rätt att besluta om tillfällig behörighet inom sitt nyckelbehörighetsområde.

Vid tillfällig behörighet ska i första hand lånenyckel användas som finns på kansliet.

Övriga behov:

Funktioner som ej listas ovan eller behov av högre behörigheter beslutas av styrelsen efter ansökan till nyckelansvarig. Detta görs på föreningens hemsida.
Dessa behörigheter ska prövas en gång om året av styrelsen.